SKR har tagit fram en skrift som både vänder sig till handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet, och till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten när det gäller barn som upplever våld. FoU Socialtjänst har ingått i den referensgrupp som bidragit vid framtagandet av skriften.

Syftet med skriften är att stödja socialtjänsten att utveckla arbetet med barn som upplever den ena förälderns våld mot den andra.  Skriften är uppdelad i två delar. Den första delen är en kunskapsöversikt med fokus på våld i nära relationer och våldets konsekvenser ur barnets perspektiv. Här finns också ett avsnitt om våld och omsorgsförmåga, samt om bedömning av omsorgsförmåga när det gäller såväl våldsutövande som våldsutsatta föräldrar. Skriftens andra del ger mer konkret vägledning vad socialtjänsten kan göra – från att upptäcka våldet, till att erbjuda insatser efter behov.

Rapporten kan beställas eller laddas ned från SKR:s hemsida.

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/barnsomupplevervald.35792.html