Projekttid: november 2020 – juni 2023
IFO över gränser är ett Forte-finansierat projekt med fokus på kommungränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av tidigare GINO-projekt.

Små kommuner i glesbygd har särskilda förutsättningar, möjligheter och utmaningar för att bedriva en socialtjänst som lever upp till lagkrav och som tillgodoser befolkningens behov av välfärdstjänster och service. Ett exempel på en utmaning är kompetensförsörjningen, dvs att ”på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens”.

Projektet vill identifiera och problematisera kunskapsstyrning och kompetensförsörjning i en glesbygdskontext; kartlägga förutsättningarna, inklusive beredvilligheten till förändrade arbetssätt över kommungränser – både ur ett verksamhets- och ett invånarperspektiv. Som ett konkret verktyg för samverkan har det under projektets första år skapats en digital samverkansyta, en ”Digital kollega” som kommer att testas och anpassas utifrån behov. Vi vill inom projektet även skapa, testa och metodologiskt följa hur en gemensam kompetensutvecklingsstrategi för åtta inlandskommuner i glesbygd påverkar arbetssätt och ett kunskapsbaserat socialt arbete inom IFO – både från verksamhetens/handläggarnas och klienternas perspektiv.

De flesta glesbygdskommuner har en integrerad organisation, med avsaknad av specialistfunktioner, vilket innebär att socialarbetarna är generalister, vilket ställer höga krav på bredd i kunskap och kompetens. Däremot finns styrkor i personkännedom, närhet mellan aktörer och det särskilda i att vara ”glesbygdssocionom”. Behovet av kunskap och kompetens är därför mångbottnat och kontextberoende. En genomtänkt strategi där flera kommuners IFO samverkar har en outnyttjad potential för en gränsöverskridande kunskapsbaserad verksamhet. Aktiv samverkan i klientärenden och uppbyggnad av gemensam kompetensförsörjning kan vara ett sätt att bygga och behålla kompetens, kunskap och kapacitet.

Forskningsledare: Annika.nordstrom@regionvasterbotten.se