Projekttid: november 2020 – november 2021
IFO över gränser är ett Forte-finansierat planeringsprojekt med fokus på gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av GINO-projektet som finns presenterat nedan.

Små kommuner i glesbygd har särskilda förutsättningar och utmaningar för att bedriva en socialtjänst som lever upp till lagkrav och som tillgodoser befolkningens behov av välfärdstjänster och service. Ett exempel på en utmaning är kompetensförsörjningen, dvs att ”på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens”.

Projektet vill identifiera och problematisera kunskapsstyrning och kompetensförsörjning i en glesbygdskontext; kartlägga förutsättningarna, inklusive beredvilligheten till förändrade arbetssätt över kommungränser – både ur ett verksamhets- och ett invånarperspektiv; samt förankra och förbereda för ett flerårigt forskningsprojekt.

Det framtida projektet skulle i sin tur ha som syfte att skapa, testa och metodologiskt följa hur en gemensam kompetensutvecklingsstrategi för åtta inlandskommuner i glesbygd påverkar arbetssätt och ett kunskapsbaserat socialt arbete inom IFO – både från verksamhetens/handläggarnas och klienternas perspektiv.

De flesta glesbygdskommuner har en integrerad organisation, med avsaknad av specialistfunktioner, vilket innebär att socialarbetarna är generalister, vilket ställer höga krav på bredd i kunskap och kompetens. Däremot finns styrkor i personkännedom, närhet mellan aktörer och det särskilda i att vara ”glesbygdssocionom”. Behovet av kunskap och kompetens är därför mångbottnat och kontextberoende. En genomtänkt strategi där flera kommuners IFO samverkar har en outnyttjad potential för en gränsöverskridande kunskapsbaserad verksamhet. Aktiv samverkan i klientärenden och uppbyggnad av gemensam kompetensförsörjning kan vara ett sätt att bygga och behålla kompetens, kunskap och kapacitet.