FoU Socialtjänst, Region Västerbotten utgör en central del av den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst. Vi är en stödresurs till socialtjänsten i länets kommuner och i viss mån till angränsande/kommunal hälso- och sjukvård och vår målgrupp är främst chefer och ledare på olika nivåer.

För att stödja samverkan och lärande mellan respektive RSS och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året. Nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt samt möjliggör erfarenhetsutbyte. RSS deltar i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom Partnerskapet mellan RSS-nätverket, SKR och Socialstyrelsen. RSS finns också med i de nationella kunskapsnätverk som samordnas av SKR och utgör en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling. RSS har också en roll i hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningsarbete genom att t ex bidra till regional representation i relevanta programområden.

På länsnivå verkar RSS för samverkan och utveckling, utifrån förutsättningar och behov i respektive län och man är organiserade på olika sätt i olika län. Vanliga aktörer i RSS-miljöerna är FoU-enheter, kommunförbund, kommunalförbund och regioner.

På regional och lokal nivå bidrar RSS till utvecklingen av evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala förutsättningar, vilket kan innebära att:

 

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling
  • bidrar till samverkan kring frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård