Västerbottenskommuner och region har i samverkan antagit målet att alla barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov åtgärdade. De är också av största vikt att barnet eller den unges egen röst ges utrymme i processen.

Denna överenskommelse och samverkansrutin avser både konsultation och hälsoundersökningar och ska vara ett stöd för dig som personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt tandhälsan. Konsultationen sker med barnets aktuella vårdkontakter under socialtjänstens barnutredning och ska innehålla en samlad bedömning av barnets eller den unges hälsa. Hälsoundersökningen sker på hälsocentral och folktandvårdsklinik. Det är socialtjänsten som ansvarar för att erbjuda barnet eller den unge en hälsoundersökning när:

  1. Barn och unga som utreds inom socialtjänsten och det finns oro kring barnets hälsostatus efter konsultation med hälsocentralens barnhälsovård, elevhälsan, tandhälsa och/eller pågående vårdkontakter.
  2. Barn och unga vårdas med stöd av SoL eller LVU i familjehem, enskilt hem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB).

 

Hälsoundersökningen ska omfatta områdena fysisk, psykisk och oral hälsa. Genom hälsoundersökningen ska även tecken på förekomst av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammas. Detta enligt lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälso- och tandhälsoundersökningen ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet HSFL-FS (2019:19). Den ska vidare ge underlag för:

  1. en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård samt tandvård.
  2. hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosett, samt
  3. hälso- och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet eller den unge.

 

Som stöd för dig som socialsekreterare att ge information och erbjuda barn, unga och vårdnadshavare hälsoundersökning finns ett informationskort som du kan lämna till dem som erbjuds hälsoundersökning. Kortet har samtliga socialkontor fått tillsammans med en tryckt version av Överenskommelsen och samverkansrutinen. Behövs mera material kan det rekvireras hos FoU Socialtjänst. Länk finns nedan.

Läkarundersökningar i samband med ansökan om vård enligt 32 § LVU (1990:52) samt den hälsoundersökning som avses i 7 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ersätter inte hälsoundersökningen som denna sida avser.

För tandhälsan: Barn och unga som undersökts enligt nedanstående intervall behöver inte kallas till särskild tandhälsoundersökning.

Högsta tillåtna intervall mellan två fullständiga undersökningar:

  • 2 år för barn 3 – 6 år
  • 3 år för barn 7 – 23 år
  • Barn med hög sjukdomsrisk kallas årligen

 

Uppföljning för socialtjänstens arbete med hälsoundersökningar

Under februari, mars och april 2021 pågår en uppföljning av socialtjänstens arbete med att uppmärksamma barns hälsa i samband med utredningar, överväganden och omprövningar.

 

Kompletterande dokument

 

Samtycken och begäran om hälso- respektive tandvårdsundersökning

 

Kontakt

För mer information om hälsoundersökningar och konsultation, kontakta:

Disa Edvall Malm PhD
FoU Socialtjänst Region Västerbotten
Tfn: 070-6006388
E-post: disa.edvall.malm@regionvasterbotten.se