I höst erbjuder FoU Socialtjänst tillsammans representanter från länets uppföljningsnätverk en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer och personal som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen passar för alla verksamhetsområden.

Utbildningen följer samma upplägg som den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen erbjuder tillsammans och består av två heldagsworkshops där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning i en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Deltagande förutsätter en verksamhet inom socialtjänsten att följa upp under utbildningen samt en beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Kontakt

Daniel Örnberg, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se