FoU Socialtjänst är en regional aktör och vårt mål är bland annat att stödja lokala nätverk inom det sociala välfärdsområdet i Västerbotten. Inom funktionshinderområdet finns två väl fungerande delregionala nätverk för berörda chefer som vardera träffas två gånger/år. Syftet med nätverken är att diskutera gemensamma utvecklings- och kompetensfrågor, inspirera varandra och utbyta erfarenheter inom området. Som regional aktör blir vår roll då också att föra viktiga frågor mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna.

De åtta inlandskommunerna bildar nätverket ”R8”. Kranskommunerna till Umeå ”Kransen” bildar det andra nätverket.

Frågor

Christine Österman, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
christine.osterman@regionvasterbotten.se