Illustratör: Magnus Häglund

En viktig roll för FoU Socialtjänst är att stötta länets kommuner i kompetensutveckling. Olika insatser pågår inom ramen för det. Ett sätt att säkra baskunskap om våld inom socialtjänsten kan vara att genomföra webbkurs om våld, framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.