Maria Heimer, forskare vid Uppsala universitet har formulerat en forskningsansökan med syftet att öka kunskapen om den öppenvård som ges som insats till barn som riskerar att fara illa och deras familjer. Huvudfokus är på barns delaktighet inom öppenvården och huruvida olika öppenvårdsinsatser varit till hjälp för barnet. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med FoU Socialtjänst. Tre kommuner/stadsdelar av olika storlek och i olika delar av landet kommer att ingå i studien. Ansatsen är explorativ, och studien kommer att växa fram i samarbete med de deltagande kommunerna. Beslut om medelstilldelning maj 2021.