Under 2018-2020 genomfördes en nationell satsning, RSS Kvinnofrid, som syftade till att stödja de regionala samverkans‐ och stödstrukturerna (RSS) i kvinnofridsarbetet. Regeringen har beviljat SKR medel för en fortsatt kvinnofridssatsning inom RSS under perioden 2021-2023, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld. Region Västerbotten ingår i arbetet. SKR har formulerat målområden för satsningen:

  • Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur.
  • Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner.
  • Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.

Mer information om vad denna satsning kommer att betyda för länet kommer senare under våren. Läs mer om satsningen på SKR:s hemsida.

Vid frågor kontakta

Chrystal Kunosson, chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se
Anna Bohlin, anna.j.bohlin@region.vasterbotten.se