Motiverande samtal är en evidensbaserad metod för professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. MI har effekt som fristående insats, som inledning eller i kombination av andra insatser – oavsett vilka. MI verkar även stärka effekten av andra insatser. MI rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor samt missbruks- och beroendevård.

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv

Motiverande samtal bygger på principer om samarbete, acceptans, medkänsla och vikten av att framkalla motivation genom att locka fram personens egna idéer om förändring.
• Ingen människa handlar mot sin egen övertygelse.
• Varje människa är expert på sig själv och sitt eget liv.
• Varje människa har de bästa lösningarna på sina egna problem och har ansvaret för hur hon själv lever.
• Vi är specialister, men inte på andras sätt att leva sina liv.
• Visa respekt för klientens autonomi.

FoU Socialtjänst har tillsammans med kollegor på Folkhälsoenheten och Kriminalvården anordnat regelbundna inspirationsdagar i MI under flera års tid.

Vid frågor

Lena Häggström, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Daniel Örnberg, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Figur som visar delarna i MI