Under 2020-2021 pågår utvecklingsarbetet Stärk föräldraskap till föräldrar med kognitiva svårigheter tillsammans med 7 av länets kommuner. Medarbetare i kommunerna utbildas i PYC, parenting young children samt får regelbundet metodstöd. Vi planerar också för nätverksträffar.

Kontakt

Agneta Nilsson, utvecklingsledare på FoU Socialtjänst
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se