LOKE – LOKal Evidens, är en teoretisk modell för lokal, systematisk uppföljning med fokus på verksamhetsutveckling. LOKE ger möjlighet att följa upp de målgrupper som erbjuds insatser i form av stöd och/eller behandling samt att beskriva utfall av insatser på både individ- och gruppnivå. Modellen har tagits fram i Umeå kommun och används nu av flera kommuner i hela landet.

Gör vi det vi säger att vi ska göra?

Utgångspunkten i LOKE är att evidens skapas lokalt och själva kärnan med den lokala uppföljningen är att den ska spegla de lokala förutsättningarna. Den lokala uppföljningen innebär även att kontinuerligt och systematiskt följa upp alla insatser som klienter/brukare erbjuds oberoende om de är evidensbaserade eller inte och kan ge en systematik till verksamheter som redan använder olika verktyg för uppföljning, som exempelvis enkäter, ORS/SRS eller skattningsskalor.

Med LOKE får en verksamhet möjlighet att synliggöra förhållandet mellan vad verksamheten säger att den skall göra och vad den faktiskt gör, och på så sätt skapa ett underlag för verksamhetens utvecklingsarbete.

LOKE boken

Under hösten 2017 skrev Jan Hjelte ”LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen”. Boken är en praktisk handbok till stöd för att komma igång med systematisk uppföljning och finns att tillgänglig att beställa i tryckt version här: https://goo.gl/forms/EsWsaiQfyIOpDpO43

Här kan du ladda ner en .pdf-version av boken