Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa finns det medel att söka för insatser som är gemensamma för regionen och kommunerna. I årets överenskommelse har några områden prioriterats som samsjuklighet, samverkan, tillgång till behandling, förstärkt kompetens, suicidförebyggande insatser samt brukar- och patientmedverkan. FoU Socialtjänst har i uppdrag att bereda inkomna ansökningar innan beslut i Länssamverkansgruppen. Ansökan görs via länk som finns i bifogat informationsblad.

Ansökan från länsgemensamma medel UPH – 2021

Ansökan om UPH-medel 2021-2022