Via SKR bedrivs ett treårigt pilotprojekt i två län för att utveckla arbetssätt och kompetens om jämställdhet i socialtjänsten, tillsammans med den regionala stöd- och samverkansstrukturen för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS).

De två utvalda länen är Värmland och vi i Västerbotten!

RSS ska inom piloten utveckla kunskap och kapacitet inom socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård för att:

  • Stödja arbetet med jämställdhetsintegrering
  • Bidra till tidig upptäckt och minskad risk för hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet

Övergripande mål för de båda piloterna är att utveckla ett stöd för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten som på sikt ska kunna spridas till andra regioner

Piloten och Västerbotten

Utvecklingsarbeten planeras att genomföras inom områden såsom process, rutiner, styrning och uppföljning och bemötande.

Inom ramen för piloten ska även utforskning av hur jämställdhetsintegrering kan vara en faktor som stärker förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ske.

Utgångspunkt kommer att vara nulägesanalys över var i socialtjänstens arbete jämställdhetsarbete kan fungera som ett verktyg för kunskapsdriven utveckling.

Erbjudande om att delta till alla länets socialtjänster

Att delta i piloten erbjuds länets alla socialtjänster och flexibilitet kommer att finnas för att ansluta under pilottiden.

De kommuner som väljer att delta har stor möjlighet att styra innehåll och omfattning utifrån behov.

FoU Socialtjänst inom Region Västerbotten projektleder arbetet och förutom deltagande från länets kommuners socialtjänster kommer samverkan att ske med tex Länsstyrelsen Västerbotten.

Nästa steg

En första sondering för intresse bland länets socialtjänster görs under slutet april och under maj – innan sommaren sätts sedan en övergripande plan för arbetet framåt.

Intresserad av att veta mer om arbetet? Kontakta:

Anna Bohlin, Utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
Anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se
070- 516 57 22