Även i höst erbjuder FoU Socialtjänst en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer och medarbetare som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla socialtjänstens verksamhet. Kursledare är medarbetare på FoU Socialtjänst och i år kommer vi fokusera extra mycket på jämlikhet och jämställdhet med teori kring begreppen samt som verktyg i analysarbetet. Alla verksamhetsområden – och alla uppföljningsfrågor – är naturligtvis välkomna.

Utbildningen följer samma upplägg som den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen utformat och består av två heldagsworkshops där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning i en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Deltagande förutsätter en frågeställning inom socialtjänsten att följa upp under utbildningen samt en beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

När? Tisdag 12 oktober, kl 9.00-16.00 samt torsdag den 16 december, kl 9.00-16.00.

Var? Utbildningen planeras genomföras på plats i Umeå men kan ev. genomföras via Webb.

Kostnad: Kostnadsfritt. Årets utbildning bekostas av medel från SKR genom pilotprojekt för en jämställd socialtjänst. Utbildningsmaterial samt för- och eftermiddagsfika och lunch båda dagarna ingår.

Vad innehåller utbildningen?

Vid den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den individbaserade systematiska uppföljning ni tillsammans med en verksamhet vill sätta igång, stötta och genomföra under utbildningen. Vi diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Ett grundläggande pass om jämlikhet och jämställdhet lägger grunden till att ställa relevanta frågor i uppföljningen. Vi introducerar webbverktyget SU-Pilot, som kan laddas ner utan kostnad från Socialstyrelsens utbildningsportal och som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen. Det går dock bra att använda andra verktyg för registrering av uppgifter om ni har tillgång till sådana, t.ex. webbenkätverktyg eller Excel.

Under den andra workshopen följer vi upp hur arbetet med er lokala uppföljning har fungerat på hemmaplan sedan sist vi sågs. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Har ni fått svar på de frågor ni ställde er? Varför/varför inte? Vi tittar också på sammanställningar av den information ni samlat in hittills och diskuterar hur den kan analyseras och tolkas, bland annat utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Mellan utbildningstillfällena kommer kursledarna ha kontakt med varje uppföljningsgrupp för ett handledningstillfälle via webb, telefon eller på plats beroende på deltagarnas önskemål.

Förberedelser

Deltagarna förväntas innan utbildningen ha genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning (tar ca 1 timme). Den finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Om du inte redan har ett användarkonto, skapa ett och logga in för att ta del av utbildningen.
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/internal/view/elearning/101/Individbaseradsystematiskuppf%C3%B6ljning

Anmälan till utbildningen

Sista datum för anmälan är den 2 juli 2021. När du anmäler dig kommer du att få ange en eller ett par frågor som ni vill söka svar på i den uppföljning ni genomför under utbildningen. Det är viktigt att dessa frågor är förankrade. Kroka gärna arm med andra kommuner och gör en gemensam uppföljning!

Anmäl dig här
https://forms.office.com/r/VwhB7EpHzu

Om du har frågor om utbildningen eller om tiderna inte passar kan du kontakta Daniel Örnberg:
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se