Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa (UPH) finns det medel att söka för insatser som är gemensamma för regionen och kommunerna. Det finns tre prioriterade områden:

  1. Samordnade insatser för personer med samsjuklighet – som vuxna med beroende och annan psykiatrisk diagnos (särskilt utsatt grupp) eller barn och unga med psykiatriska tillstånd t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder. Medlen kan stärka samverkan som hjälper och gynnar målgrupperna genom exempelvis gemensam fortbildning, att öka tillgång till behandling, att testa nya arbetssätt.
  2. Suicidförebyggande insatser – medlen kan bidra regionalt och lokalt genom exempelvis arbete med lokala handlingsplaner för suicidprevention i samverkan, samt implementering av insatser för att öka kunskap och förutsättningar för långsiktigt suicidpreventivt arbete.
  3. Brukar- och patientmedverkan – att stärka den enskildes inflytande över sin vård och omsorg och att stärka brukarorganisationernas delaktighet. Medlen syftar till att satsa på samverkan mellan kommun/region och patient- brukar- och anhörigorganisationer. Medel beviljas även direkt till projekt till brukarorganisationer med syftet att stärka brukarmedverkan.

FoU Socialtjänst har i uppdrag att bereda inkomna ansökningar i en arbetsgrupp med representanter från Region Västerbotten, och beslut fattas i Länssamverkansgruppen. Ansökan görs via länk bifogad länk.

Ansökan från länsgemensamma medel UPH – 2022