Genom ett engagerat och ambitiöst arbete, som fortfarande pågår i högsta grad, har nu de flesta kommunerna i länet tagit fram lokala handlingsplaner för suicidprevention. Här nedan kan du ta del av arbetet som uppdateras fortlöpande.

Syftet med att publicera planerna samlat här är dels för att stimulera till erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel och dels för att ge underlag till samordning av gemensamma insatser och underlätta jämförande analyser.

Varje kommun äger sin plan och materialet är publicerat i den form det sänts in till FoU Socialtjänst. Kontakta mig som ansvarig för denna sida om du upptäcker något som behöver rättas till.