2021–2023 genomför SKR, FoU Socialtjänst, Västerbotten och FoU Värmland ett pilotprojekt för att stärka arbetet med jämställdhet i socialtjänsten. Projektet finansieras med stöd av regeringen.

Det gemensamma projektet ska

 • ta fram en modell för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten
 • genomföra piloter i Värmland och Västerbotten som genererar kunskap och metodstöd som kan integreras i modellen
 • öka kunskap om hur ett stärkt jämställdhetsperspektiv kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer på SKRs hemsida: Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

En jämställd socialtjänst i Västerbotten – utvecklingsarbete 2021–2023

I Västerbotten samarbetar FoU Socialtjänst och länets socialtjänster för att på olika sätt aktualisera och utveckla en jämställd socialtjänst, och också bidra till det gemensamma pilotprojektet.

Under 2021 har exempelvis följande arbete skett i Västerbotten
 • en kartläggning har genomförts i länet genom intervjuer med socialchefer. Syfte har varit att få en lägesbild i länet vilka förutsättningar, utmaningar och insatser som finns och görs kring jämställdhet i socialtjänsten
 • informationsspridning om utvecklingsarbetet och samtal inom länet om möjlighet att på olika sätt vara del av arbetet
 • ett antal utvecklingsområden har identifierats
 • utbildning om individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet har genomförts med 5 deltagande kommuner
 • ökad samverkan inom länets regionala aktörer inom jämställdhetsområdet
Under 2022 kommer bland annat detta att genomföras
 • återigen erbjudande om utbildning i området individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet
 • utvecklingsarbete om genusbias – normer och förhållningssätt inom IFO i Nordmaling
 • lärprocess med ledning av SKR för att utveckla modellkoncept för jämställdhetsintegrering av FoU Socialtjänst i uppdraget som Regional samverkans- och stödstruktur
 • erbjudande om kompetenshöjande insatser inom jämställdhetsintegrering och hedersrelaterat våld och förtryck till socialtjänsterna i länet
 • bidra till att undersöka hur jämställdhetsintegrering kan vara en faktor som stärker förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • följeforskning för att studera vad som händer under resans gång och analysera de processer som har betydelse vid skapande av ett metodstöd för jämställdhetsintegrering
Intresserad av att delta eller bara få mer information? Kontakta:

Anna Bohlin, Utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
Anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se
070- 516 57 22