Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) erbjuder ett anpassat föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter.  Med hjälp av föräldrastödsprogrammet får föräldrar hjälp att utveckla grundläggande omsorg om och samspel med barnet. I Västerbotten finns utbildade medarbetare som arbetar med PYC i Sorsele, Lycksele, Dorotea, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling.

Region Västerbotten har publicerat en artikel om det utvecklingsarbete som genomförts gemensamt av sju av länets kommuner, Habiliteringen och FoU Socialtjänst, för att implementera PYC i Västerbotten. Om du vill veta mer om utvecklingsarbetet, kan du ta del av artikeln här.

Lära genom att göra istället för att bara höra

Föräldrar med kognitiva svårigheter kan med hjälp av ett anpassat föräldrastödsprogram utveckla en grundläggande omsorg om och samspel med barnet.
– Ett väl fungerande föräldraskap är en rättighet för både barn och föräldrar och en samhällsekonomiskt lönsam investering, säger Nanna Forsgren, samordnare vid FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, en stödresurs för socialtjänsten i länets kommuner.

Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children, PYC, används av nio av länets 15 kommuner där familjebehandlare ger stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter.

Anpassad utbildning

– Alla har rätt till föräldrautbildning, och det är också något som kommunerna erbjuder, säger Anette Lundman, kurator vid Region Västerbottens vuxenhabilitering och metodstödjare för programmet.

– Men föräldrar med till exempel autism, olika funktionsnedsättningar eller de som lider av svår psykisk ohälsa, kan inte alltid tillgodogöra sig detta. Denna anpassade föräldrautbildning är till för personer som lär sig bättre genom att göra istället för att bara höra, säger hon.

Går inte utan motivation

Föräldrastödsprogrammet är uppbyggt kring täta kontakter mellan familjebehandlare och föräldrar med bland annat tränar lärandet med hjälp av upprepningar, rollspel och bildstöd.

– Det handlar om att sätta tydliga mål, där behandlaren går in och tar ansvar för att uppgifterna går att genomföra.

Ett exempel kan vara att förändra rutinerna vid sänggående eller få till regelbundna måltider.

– Men även om metoden gör att föräldrarna utvecklas och förändras, så tar den inte bort en funktionsvariation. Därför jobbar familjebehandlarna alltid med mål som går att uppnå under en längre tid, ofta med kompensatorisk hjälp i form av till exempel städning, tvättning eller läxhjälp, förklarar Anette Lundman.

– Men det kan vara svårt att bli ifrågasatt och familjebehandlarna jobbar tillsammans med föräldrarna med motivation. Utan motivation kommer det aldrig att gå.

Behövs andra metoder

Det första året genomförde Anette Lundman metodstöd varannan vecka, nu sker det en gång i månaden.

– Behandlarna ute i kommunerna är nöjda och ofta används föräldrastödsprogrammet tillsammans med andra stöd, säger hon.

– Pedagogiken i programmet är inte det som ska lösa allt, den fungerar för inlärning, men det behövs också andra metoder för att till exempel se barns känslor.

Viktigt att stötta varandra

Nanna Forsgren och hennes kollega Agneta Nilsson vid FoU Socialtjänst har, i samarbete med Habiliteringscentrum, genomfört ett utvecklingsarbete för att införa föräldrastödsprogrammet i de små kommunerna i Västerbotten och sammanföra kommunerna med varandra.

– I många kommuner är man ofta helt ensam som behandlare eller chef i öppenvården och kan varken gå en utbildning tillsammans med någon eller få stöd av varandra i att implementera det nya arbetssättet, förklarar Nanna Forsgren.

– Då är det otroligt viktigt att känna att man har kollegor, både chefer och familjebehandlare, även om de inte finns i samma kommun.

Chefens viktiga roll

En annan framgångsfaktor har varit att involvera chefer i kommunerna.

– Vi vill få cheferna att förstå sin viktiga roll. Det är lätt att man skickar iväg medarbetare på utbildning utan att man som chef har satt sig in i metoden och arbetssättet och då kan man inte heller stötta, säger Nanna Forsgren.

Nationellt intresse

FoU Socialtjänsts utvecklingsarbete är naturligtvis mycket uppskattat i kommunerna, men har också uppmärksammats nationellt.

– Det är det regionala perspektivet som övriga landet intresserat sig för, säger Nanna Forsgren. Det finns kommuner där man har haft svårt att på egen hand omsätta och implementera arbetssättet, men i och med att vi håller ihop flera kommuner och sammanför medarbetare har vi fått ett helt annat resultat.

Ta del av kunskapen

Den första april arrangeras en konferens i Umeå, med föreläsare från hela Sverige, om det anpassade föräldraskapsstödet PYC. Konferensen vänder sig också till de personer som i sitt yrke inom kommun eller hälso- och sjukvård möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

– Det vore otroligt bra om folk som inte är så initierade i frågan kommer för att ta del av informationen. Då kan kunskapen sippra ner i kommunernas omsorgsarbete och bland politiska beslutsfattare, säger Anette Lundman.

Om du har frågor om PYC och eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Nanna Forsgren, FoU Socialtjänst