I januari 2007 kom Socialstyrelsen för första gången ut med Nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Dessa riktlinjer har sedan reviderats vid tre tillfällen, 2015, 2017 och 2019. Denna tre dagars basutbildning bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Målgrupp

De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, kriminalvård, polis och andra berörda verksamheter.

Syfte

Syftet är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller
droger, ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheter till stöd och behandling utifrån aktuell
kunskap. Vidare att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapsbas som
kan bidra till goda förutsättningar för samarbete över huvudmannagränser.

Omfattning och tid

Utbildningen omfattar tre heldagar;
Dag 1, torsdagen den 30 september – Digital via Zoom
Dag 2, torsdagen den 28 oktober – Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Dag 3, torsdagen den 25 november – Forumsalen, Campus, Skellefteå
OBS! Det är viktigt uppmärksamma att anmälan innebär deltagande vid samtliga dessa tre tillfällen.

Ingen avgift

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan och inbjudan med program: Riskbruk missbruk beroende Basutbildning 2021

OBS! Antalet platser är begränsade vilket gör att anmälningslänken kan komma att stängas före den 19 september. Vi följer rådande rekommendationer. Detta kan innebära att Dag 2 och/eller Dag 3 med kort varsel behöver ställas om till digitalt format.

Kontaktperson för frågor, återbud etc:

Lena Häggström, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Presentationer dag 1, torsdag 29 september

1. Välkomna, Basutbildningen 2022

2. De nationella riktlinjerna Basutbildningen 2022

3. Tidiga interventioner Basutbildningen 2022

ANDTS-strategin 2022-2025 0928

Basutbildning Riskbruk, riskbruk, beroende 2022

Presentationer dag 2, torsdag 20 oktober

  1. Evidensbaserade metoder
  2. Lagstiftning rörande missbruksområdet
  3. Alkohol/droger och psykisk hälsa
  4. Evidensbaserade metoder
  5. Blodsmitta

Presentationer dag 3, torsdag 17 november

Basutbildning dag 3

Somatiska komplikationer