Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2024.

Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2024

Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt ansvarstagande stimulera en långtsiktig utveckling av verksamheterna i kommuner och regioner inom områden där parterna gemensamt har identifierat utvecklingsbehov”. Målsättningen var att ”öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att främja och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar”.

Förutom att kommunerna och Region Västerbotten förhoppningsvis tilldelas egna stimulansmedel, finns även länsgemensamma medel som är avsedda för insatser i samverkan mellan båda huvudmännen. FoU Socialtjänst har i uppdrag att hantera stimulansmedlen inom nedanstående tre områden.

  1. Sammanhållen vård – för personer som behöver insatser från flera huvudmän. Såväl barn-unga-som vuxna. Personer med samsjuklighet och beroende prioriteras särskilt. Även medel till gemensam kompetensutveckling som främjar kunskapsutveckling och samarbete
  2. Suicidprevention
  3. Medel med fokus på brukarmedverkan

Ansökan

Under förutsättning att det beslutas om nya medel för 2024, så tar vi redan nu emot ansökningar.

Länk till ansökningsformuläret

En arbetsgrupp bestående av representanter från region Västerbotten och kommunerna på övergripande nivå, bereder och bedömer ansökningarna som därefter underställs Länssamverkansgruppen (LSG) för beslut. Ambitionen är att det ska vara ett smidigt flöde för en rimligt kort beslutningsprocess.

För ytterligare information om satsningen gå in på Uppdrag Psykisk Hälsas egna webbsida. Här kan ni få uppslag till insatser och aktiviteter samt även läsa överenskommelsen i dess helhet.

För frågor