LOKE – LOKal Evidens

LOKE – LOKal Evidens

LOKE – LOKal Evidens, är en teoretisk modell för lokal, systematisk uppföljning med fokus på verksamhetsutveckling. LOKE ger möjlighet att följa upp de målgrupper som erbjuds insatser i form av stöd och/eller behandling samt att beskriva utfall av insatser på både...
MI – Motiverande samtal

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal är en evidensbaserad metod för professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. MI har effekt som fristående insats, som inledning eller i kombination av andra insatser – oavsett vilka. MI verkar även stärka effekten av...
ORS/SRS

ORS/SRS

Skalorna Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) mäter en klients/patients mående och upplevelse av behandling och är exempel på uppföljningsinstrument som möjliggör systematisk uppföljning och utvärdering. Skalorna togs fram av Barry Duncan (PhyD)...
Utbildning om systematisk uppföljning

Utbildning om systematisk uppföljning

I höst erbjuder FoU Socialtjänst tillsammans representanter från länets uppföljningsnätverk en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer och personal...