Barn och unga

Barn och unga inom socialtjänsten

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och socialtjänsten i varje kommun har ett särskilt ansvar för att tillgodose barns rätt till skydd och stöd. FoU Socialtjänst stödjer länets kommuner i deras arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst för barn och unga och att implementera barnkonventionen i socialtjänstens möte med såväl barn som vuxna.

Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården i Västerbotten

I Västerbotten finns en regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som ger riktning och styrfart åt det regionala arbetet. Utvecklings- och handlingsplanen utarbetades våren 2016 och reviderades februari 2020. Länets socialchefsnätverk ansvarar för fastställande och uppföljning av den regionala utvecklingsplanen. För mer information se inlägg med länk till uppföljningen av den regionala utvecklings- och handlingsplanen.

BBIC – nätverket

Barns behov i centrum, BBIC, är en hjälp för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. FoU Socialtjänst och länets BBIC samordnare Carina Mörk Lidgren, Skellefteå kommun koordinerar tillsammans länets BBIC-nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Deltagare i nätverket är länets BBIC-ansvariga och BBIC-utbildare.

Hälsa Lärande Trygghet – tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer

HLT är en strukturerad samverkansmodell mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att alla barn i Västerbotten i åldern 0-16 år ska få sina rättigheter tillgodosedda genom ett tidigt och samordnat stöd. Länssamverkansgruppen har gett FoU Socialtjänst i uppdrag att samordna HLT-arbetet i länet och tillsätta och stödja regionala och lokala processledare för HLT. För mer information om HLT se här.

Konsultation och hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten

Västerbottenskommuner och region har i samverkan antagit målet att alla barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov åtgärdade. Som stöd för dig som socialsekreterare att ge information och erbjuda barn, unga och vårdnadshavare hälsoundersökning finns ett informationskort som du kan lämna till dem som erbjuds hälsoundersökning. Mer information hittar du här

Stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter

FoU Socialtjänst bedriver tillsammans med medarbetare och chefer från sju av länets kommuner ett utvecklingsarbete med målet att föräldrar med kognitiva svårigheter ska erbjudas ett anpassat föräldraskapsstöd till gagn för dem och deras barn. Utvecklingsarbetet omfattar bl.a. utbildning i PYC Parenting Young Children, metodstöd, chefsdialog, månadsbrev och nätverksträffar. För mer information om utvecklingsarbetet kontakta Nanna Forsgren eller Agneta Nilsson vid FoU Socialtjänst.

Nationellt nätverk Barn- och unga

FoU Socialtjänst representerar Västerbotten i det nationella nätverket för barn och unga som SKR leder. Nätverket är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte till stöd för det regionala arbetet med kompetens- och verksamhetsutveckling. Mer information om nätverket och nätverkets prioriterade områden hittar du här.

 

 

Nanna Forsgren

Nanna Forsgren

Samordnare barn och unga