Funktionshinder

Inom området personer med funktionsnedsättning erbjuder vi på FoU Socialtjänst ett regionalt stöd till kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering, genomförande av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Nationellt funktionshindernätverk

SKR har ett nationellt nätverk i funktionshinderfrågor. Syftet är att sprida information inom området men också att få input från verksamheter. Inför varje år tas förslag om vilka prioriterade områden nätverket ska arbeta med fram av SKR tillsammans med nätverket. Varje län/region bestämmer själva vilken eller vilka av områdena de ska arbeta med under året. Det handlar tex om brukarinflytande och delaktighet, jämlik vård samt kompetensförsörjning och rekrytering.

I Västerbotten finns en representant i nätverket:
Agneta Nilsson: christine.osterman@regionvasterbotten.se.

Nationella Kompetensrådet (NKR)

Nationella kompetensrådet är en av flera samarbetsparter. I det nationella nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet som även kommer den regionala nivån till del.

Läs mer om allt som pågår på: https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:

Berit Norén – Skellefteå, berit.noren@skelleftea.se

Vakant

Chefsnätverk inom LSS – boende, daglig verksamhet och personlig assistans

FoU Socialtjänst är en regional aktör och vårt mål är bland annat att stödja lokala nätverk inom det sociala välfärdsområdet i Västerbotten. Inom funktionshinderområdet finns två väl fungerande delregionala nätverk för berörda chefer som vardera träffas två gånger/år. Syftet med nätverken är att diskutera gemensamma utvecklings- och kompetensfrågor, inspirera varandra och utbyta erfarenheter inom området. Som regional aktör blir vår roll då också att föra viktiga frågor mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna.

De åtta inlandskommunerna bildar nätverket ”R8”. Kranskommunerna till Umeå ”Kransen” bildar det andra nätverk.

Christine Österman

Christine Österman

Utvecklingsledare funtionshinderområdet