Skadligt bruk och beroende

Inom missbruk- och beroendeområdet har FoU Socialtjänst en utvecklingsledare med möjlighet att stötta länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård med utgångspunkt i FoU Socialtjänsts fyra kärnuppdrag.

Överenskommelser rörande ansvarsfördelning

Från och med den 1 juli 2013 föreligger en skyldighet för regioner och kommuner att formulera gemensamma överenskommelser om ansvarsfördelning och samarbete (SoL 5 kap. 9a§, HSL 8b§).

Länsöverenskommelsen i Västerbotten rörande Riskbruk-missbruk-beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten uppdaterades 2019. Länsöverenskommelse 2019 Riskbruk/Missbruk/Beroende

Varje kommun ska i samverkan mellan kommun och region formulera Lokala överenskommelser om ansvarsfördelning inom missbruks- och beroendeområdet. Länsöverenskommelsen är tänkt att utgöra basen för dessa lokala överenskommelser. FoU Socialtjänst kan ge praktiskt stöd i utformandet av de lokala överenskommelserna.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende reviderades senast år 2019.

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och utgöra underlag för beslut dels på övergripande nivå i lednings- och styrningsfrågor, fördelning av resurser, val av arbetssätt inom en verksamhet och liknande, men kan också ge vägledning i beslut för enskilda personer. I form av bästa tillgängliga kunskap kan rekommendationerna också vara viktiga för beslut för enskilda personer, men utöver denna kunskapskälla behöver personal även ta hänsyn till patienten/klienten/brukarens egna särskilda förutsättningar och önskemål samt den egna professionella expertisens kunskap och erfarenheter i enlighet med en evidensbaserad praktik (EBP).

Rekommendationer om åtgärder sorteras in i sju områden:
• bedömningsinstrument
• medicinska test
• läkemedelsbehandling
• psykologisk och psykosocial behandling
• psykosociala stödinsatser
• behandling vid samsjuklighet
• psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar

Riktlinjerna kan laddas ner eller beställas på Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se.

Riskbruk av alkohol omfattas av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som riktar sig mot hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjers åtgärdsnivåer består av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. De rådgivande samtal som förordas vid riskbruk beskrivs som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten på vanligtvis 10-15 minuter. Riktlinjerna från 2018 finns här:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Lena Häggström

Lena Häggström

Utvecklingsledare, Skadligt bruk och beroende

City projektet – Umeå

City projektet – Umeå

Utvärdering av uppsökande hälso- och sjukvård Den uppsökande hälso- och sjukvård som bedrivs i...