FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst utgör en central del av den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) för länets kommuner i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och vår målgrupp är främst chefer och ledare på olika nivåer.

Länets socialchefer utgör styrgrupp och våra kärnuppdrag är Praktiknära forskning, Kompetens- och verksamhetsutveckling, Systematisk uppföljning och Samverkan. Vid enheten arbetar forsknings- och utvecklingsledare, samordnare, projektledare och strateg och ett flertal sakområden återfinns baserat på efterfrågan och kompetens.

Som en länk mellan den nationella och lokala nivån omfattar arbetet inom FoU Socialtjänst strategiskt arbete inom en mängd områden. Vi finns representerade i flertalet nationella nätverk inom SKR och leder själva eller ingår som representanter i nätverk på regional nivå. Enheten är en aktiv part i utvecklingen av kommunernas kunskapsstyrningsstruktur och medverkar även som stöd för hälso- och sjukvårdens struktur för kunskapsstyrning.

Övergripande mål

  • Att bidra till lärande och kunskapsutveckling för en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst
  • Att vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommuner och regionens hälso- och sjukvård, mellan olika verksamheter, aktörer, professioner och brukare
  • Att stärka den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens behov av kunskapsstöd och i samverkan med angränsande kunskapsmiljöer som universitet och andra FoU-miljöer
  • Att utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling genom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)
Annika Nordström

Annika Nordström

Enhetschef

Nanna Forsgren

Nanna Forsgren

Samordnare Barn och unga

Agneta Nilsson

Agneta Nilsson

Utvecklingsledare funktionshinderområdet

Lena Häggström

Lena Häggström

Utvecklingsledare Missbruk och beroende

Claudia Kerttu

Claudia Kerttu

Länsdelssamordnare

Liz Bertholdsson

Liz Bertholdsson

Länsdelssamordnare

Per-Daniel Liljegren

Per-Daniel Liljegren

Samordnare

Daniel Örnberg

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare Uppföljning och utvärdering

Chrystal Kunosson

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare Våld i nära relation

Anna Bohlin

Anna Bohlin

Utvecklingsledare

Elisabet Höög

Elisabet Höög

Forskningsledare

elisabet.hoog@umu.se

070-376 59 59

Dagmar Schröder

Dagmar Schröder

Projektledare SVU och SIP

Disa Edvall Malm

Disa Edvall Malm

Forskningsledare

Anita Helgesson

Anita Helgesson

Strateg Hälsa och social välfärd

Gun Mikaelsson

Gun Mikaelsson

Verksamhetsutvecklare

Partnerskapet

Partnerskapet

SKR, Socialstyrelsen och RSS har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell...

läs mer