Praktiknära forskning

FoU Socialtjänst vill bidra till att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper hos professionen men också att skapa och sprida ny kunskap genom praktiknära forskningsprojekt. Kombinationen av praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom FoU Socialtjänst handlar även om att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i praktikens vardagsarbete.

FoU Socialtjänst bedriver fortlöpande praktiknära forskningsprojekt, ofta i samverkan med Umeå universitet eller andra aktörer. Praktiknära vetenskaplig forskning innebär för oss att involvera socialtjänstens praktiker i hela forskningsprocessen, från att identifiera områden/frågeställningar av intresse att studera till metodval, insamling och efterföljande analys av data. Det innebär att vi inte bara vill forska om eller för praktiken, utan också med praktiken.

Med socialtjänsten som forskningsfält har vi ambitionen att fånga den kunskap som finns, att problematisera arbete som görs, att skapa ny relevant kunskap på vetenskaplig grund och att bidra till att praktiknära forskningsresultat görs lättillgängliga och användbara.

Hos FoU Socialtjänst arbetar både forskningsledare och utvecklingsledare, vilket skapar goda förutsättningar för praktiknära forskning. Forskningsledarna har, förutom sin grundutbildning, en forskarutbildning och är disputerade. Utvecklingsledarna har specialistkunskaper inom sina respektive ansvarsområden.

Elisabet Höög

Elisabet Höög

Forskningsledare FoU Socialtjänst