Uppdrag psykisk hälsa – UPH

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention genom bidrag med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit.

För att lyckas med insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention krävs en bred samverkan, mellan flera aktörer på olika nivåer för att nå framgång.

Nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan, kan bidra till den utvecklingen. Länssamverkansgruppen har beslutat att en beredningsgrupp som hålls ihop av FoU Socialtjänst och där Region Västerbotten också ingår, ger förslag till fördelning av de stimulansmedel som tilldelas Västerbotten. Medlen är avsedda för insatser i samverkan mellan både kommun och region, lokalt och regionalt. Beslut fattas sedan av Länssamverkansgruppen.

De länsgemensamma medlen omfattar nedanstående tre områden.

Länsgemensamma medel

  • Insatser för personer med samsjuklighettillskapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommun och region, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos.
  • Suicidpreventionarbete på lokal och regional nivå.
  • Insatser för stärkt brukarmedverkan medlen syftar till att förstärka satsningar kring samverkan mellan kommun/region och patient- brukar- och anhörigorganisationer

Målgruppen som kan söka medel är bred och omfattar ”all offentlig finansierad vård och omsorg” vilket även inkluderar privata aktörer dock med ett tydligt krav att ansökan involverar verksamheter från både kommun och region.

Länk till ansökan

PDF med frågor i ansökan

 

Vill du läsa mer om Uppdrag psykisk hälsa?

Monica Wahlström

Monica Wahlström

Enhetschef

Anna Duveskog

Anna Duveskog

Administratör