Uppföljning

Uppföljning och utvärdering är två olika saker och bägge har stor betydelse för arbetet med en evidensbaserad praktik. Man kan enkelt uttrycka att uppföljning svarar på frågan ”hur går det?” medan utvärderingen mer gör en bedömning och värdering av de resultat man når, det vill säga av ”varför det går som det går”.

FoU Socialtjänst erbjuder ett brett stöd till kommunernas socialtjänst för arbete med uppföljning inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Systematisk uppföljning

Med systematisk uppföljning menas att noga och regelbundet följa hur något utvecklar sig, för att eventuellt kunna ingripa och göra något bättre. Systematisk uppföljning kan till exempel vara att följa utvecklingen i ett projekt, följa upp verksamhetens mål, volymer, kostnader och budget eller uppföljning av socialtjänstens kvalitet och resultat i t.ex. öppna jämförelser.

Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp deras situation, samt att sammanställa denna information på grupp- eller verksamhetsnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten. Det innebär att löpande beskriva och mäta enskilda individers problem och behov, insatser och resultat.

NUA

Det regionala nätverket för uppföljning och analys i Västerbotten (NUA) syftar till att dela erfarenheter och samlad kunskap kring uppföljning och analys. Nätverket träffas fyra gånger per år för att inspirera och arbeta med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Alla länets kommuner är inbjudna till nätverket med utsedda representanter.

Nationellt nätverk för stöd till uppföljning och analys

SKR har ett nationellt nätverk för frågor som rör uppföljning inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Syftet är att sprida information inom området men också att få input från verksamheter. Västerbotten representeras i det nationella nätverket av Johan Hellberg, Nordmaling och Daniel Örnberg, FoU Socialtjänst.

Daniel Örnberg

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare

ORS/SRS

ORS/SRS

Skalorna Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) mäter en klients/patients...

läs mer