Publikationer

Framsidan på FoU rapporten "Cityprojektet - Umeå"

City projektet – Umeå

Utvärderingsuppdrag med syfte att skapa ett underlag för ett långsiktigt beslut om en uppsökande verksamhets framtida utformning, organisation och inriktning, med vuxna personer med samsjuklighet i form av beroende och psykisk ohälsa behov i fokus. Initiativet till att utvärdera och se över förutsättningarna för verksamheten togs av Umeås områdeschef inom närsjukvården i samråd med individ- och familjeomsorgens chef i Umeå kommun.

Läs mer

Bild på rapporten Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

I Västerbotten finns en regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som ger riktning och styrfart åt det regionala arbetet. Utvecklings- och handlingsplanen utarbetades våren 2016 och reviderades februari 2020.

Läs mer

Bild på rapporten Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Projektet syftade till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid.

Läs mer

Bild på LOKE boken

LOKE boken

Under hösten 2017 skrev Jan Hjelte ”LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen”. Boken är en praktisk handbok till stöd för att komma igång med systematisk uppföljning.

Läs mer

Bild på Handbok för uppföljning med hjälp av ORS/SRS

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS och SRS

Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter har Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger Marklund vid Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun i samarbetet med FoU Socialtjänst och SKR tagit fram en handbok för arbetet med ORS/SRS.

Läs mer

Bild på rapporten Årsuppföljning 2020 - HLT

Årsuppföljning 2020 – Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Sammantaget visar årsuppföljningen att samverkan under 2020 omfattande 690 barn. 458 barn där föräldrar/vårdnadshavare samtyckt till samverkansformen och 232 barn som aktualiserades till teamen anonymt. För mer information se årsuppföljningen.

Läs mer

Bild på rapporten Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö

Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö

Med stöd från Folkhälsomyndigheten ansvarade FoU Välfärd under perioden 2013-2015 för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som små kommuner i glesbygd har för att identifiera barn som växer upp i riskmiljö, i detta fall definierat som föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Läs mer

Bild på rapporten Digitalt innanförskap

Digitalt innanförskap

I projektet ”Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap” ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg kartlades behov och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet. Projektet presenteras i en FoU-rapport.

Ladda ner rapporten här

Bild på rapporten Kvalitetsråd

En skrift om Kvalitetsråd

Kvalitetsråd är en modell för systematisk uppföljning med lokal förankring som vuxit fram i Västerbotten. Den stora mängd utdata inom äldreomsorgen till följd av nya nationella kvalitetsregister har skapat ett behov av helhetsgrepp och en önskan att systematiskt dra nytta av den data man samlar in.

Läs mer

Bild på rapporten Barnens röster - en kunskapskälla

Barnens röster – en kunskapskälla

I denna rapport beskrivs arbetet som pågått i en forskningscirkel inom individ och familjeomsorgen i Nordmalings kommun. Forskningscirkeln leddes av en forskningsledare och en utvecklingsledare från FoU Välfärd vid Region Västerbotten och pågick från april 2016 till oktober 2017, sammanlagt sju träffar á tre timmar. Deltagarna var IFO-chefen och de socialsekreterare som arbetade med barn och unga, inklusive ensamkommande barn.

Läs mer

Bild på rapporten Barnets röst – en annan röst!

Barnets röst – en annan röst!

Denna rapport beskriver ett utvecklingsarbete som startade med en vilja att utveckla den sociala barnavården mot en mer evidensbaserad praktik. Resultaten visade att medarbetarna som arbetade vid de olika enheterna hade i vissa avseenden olikartade motiv till barns delaktighet, vilket delvis kan förstås utifrån deras respektive ansvarsområde.

Läs mer