Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ett långtgående ansvar att ge stöd och hjälp till våldsutsatta som är eller har varit utsatta för våld av närstående. Kommunerna har också en skyldighet att arbeta förebyggande.

Inom FoU Socialtjänst finns en utvecklingsledare med uppdrag att stötta kompetens- och verksamhetsutveckling inom området våld i nära relation. Inom ramen för våld i nära relation ingår också hedersrelaterat våld och förtryck. Utvecklingsledaren stöttar utveckling av kunskap och kapacitet inom länets socialtjänst och arbetar med att främja samverkan inom länet. Det stöd vi ger är exempelvis utbildningsinsatser, att vara en resurs i arbetet med att ta fram rutiner och stötta allmänt i utveckling.

Inom ramen för länets arbete med våld i nära relation inom socialtjänsten finns ett antal nätverk:

Regionalt kvinnofridsnätverk

En stående aktivitet för kunskapsspridning i samverkan är Västerbottens kvinnofridsnätverk. Länsstyrelsen Västerbotten, FoU Socialtjänst, och Region Västerbottens folkhälsoenhet samplanerar nätverksträffarna. I nätverket ingår bl.a. kontaktpersoner och kvinnofridssamordnare i kommunerna, kvinnojourerna i länet och tjejjouren i Umeå, Centrum mot våld i Skellefteå och Umeå och Arbetsförmedlingen.

Regional strukturerad samverkan

FoU Socialtjänst är en del av det regionala nätverket ”Strukturerad samverkan” tillsammans med Länsstyrelsen, Region Västerbottens folkhälsoenhet, Centrum mot våld i Skellefteå och Umeå. I nätverket har länets olika regionala satsningar på området planerats och synkroniserats.

Riva hinder

Riva hinder är ett arbete som sker i samverkan mellan Region Västerbottens folkhälsoenhet och FoU Socialtjänst, Umeå Brå, Länsstyrelsen Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten, Brottsoffermyndigheten samt Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Temadagar om våld i nära relationer inom funktionshinderområdet har genomförts årligen sedan 2016. Temadagarna vänder sig till personer som i sitt yrke eller som medlem i ideell organisation möter personer med funktionshinder.

 

Chrystal Kunosson

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare

Anna Bohlin

Anna Bohlin

Utvecklingsledare