FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Innovationskraft

GINO var förkortningen på ett Vinnovafinansierat projekt och står för ”Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?”

Små kommuner i glesbygd saknar ofta egna resurser för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens IFO vilket medför begränsade möjligheter att driva utvecklingsarbeten och att upprätthålla en innovativ kultur. Detta samtidigt som behoven av innovativa lösningar och en stimulerande, kreativ arbetsmiljö är stora för att långsiktigt kunna hantera och utveckla arbetet inom den sociala sektorn. GINO fokuserar på de åtta inlandskommunerna i Västerbotten, benämnda Region 8.

Projektet syftade till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid.

Genom samverkan och samutnyttjande av resurser mellan kommuner och huvudmän, samt skapandet av en stimulerande och kreativ arbetsmiljö, är målet att socialt arbete i glesbygd ska utgöra en attraktiv arbetsplats och attrahera personal för en stabil kompetensförsörjning.

Projektet genomfördes i samverkan mellan FoU Välfärd, Umeå universitet, Glesbygdsmedicinskt centrum och socialtjänsten i de åtta inlandskommunerna i Västerbotten. Projektet resulterade i ett fortsatt projekt – IFO över gränser – som finansierats av Forte.