FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Om oss

FoU Socialtjänst jobbar på länsnivå i Västerbotten med fokus på utveckling och samverkan. Vi är också en praktiknära forskningsmiljö med tydligt socialtjänstfokus. Förutsättningar och behov hos kommunerna i Västerbotten är ledande för hur FoU Socialtjänst lägger upp sitt stöd. En viktig uppgift är att bidra till god samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso-och sjukvård. I dessa delar handlar det om samverkan mellan kommunerna i länet och också samverkan mellan kommunerna och Region Västerbotten. Vi tillhör Region Västerbotten utifrån en överenskommelse mellan länets kommuner och Regionala Utvecklingsnämnden.

FoU socialtjänst är också Västerbottens Regionala samverkans-och stödstruktur (RSS) som ska verka för samverkan, stöd och lärande mellan länen, kommuner och nationell nivå. RSS regionala representanter träffas regelbundet i olika nätverk som SKR leder. Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Syfte och inriktning

FoU Socialtjänst antar en behovsorienterad roll gentemot kommunerna i länet. FoU Socialtjänst utgör en länk mellan lokal och nationell nivå och stöttar implementering av nationella initiativ i kommuner i länet, samt fångar behov på lokal nivå och kan återföra till nationell nivå.

FoU Socialtjänst är i sig en vetenskapsalstrande och vetenskapsbaserad verksamhet. Interna processer och arbetssätt är baserade på bästa tillgängliga kunskap – och har vetenskapligt stöd.

FoU Socialtjänst underlättar och skapar former för samverkan genom strukturerade och behovsbaserade nätverk inom ramen för uppdraget, och genom aktivt deltagande i samverkansforum.

FoU Socialtjänst har en strategisk roll för länet avseende social välfärd, och fångar upp och driver för socialtjänsten viktiga frågor. Fokus på arbete för att stärka samverkan mellan kommunerna och Region Västerbotten, där särskild vikt läggs vid hälso-och sjukvårdsfrågor. Även deltagande i processer inom Region Västerbotten när så är av strategisk vikt.

Nationella och regionala nätverk för kunskaps-och erfarenhetsutbyte

Via SKR finns forum för samverkan, stöd och lärande mellan den regionala nivån (RSS) och nationell nivå där SKR håller ihop nätverken. Ofta finns också deltagare från exempelvis Socialstyrelsen eller andra myndigheter och information tillhandahålls från departement. När en offentlig utredning pågår förmedlas aktuell information liksom när utredningar och propositioner arbetas fram. FoU Socialtjänst har koppling direkt till kommunerna för den lokala nivån, och olika lokala nätverk för socialtjänstfrågor för verksamhetsföreträdare i Västerbottens län.

– Sedan 2018 finns ett beslut från samtliga socialnämnder om att ha en forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänst i Västerbotten. FoU Socialtjänst utgör också den Regionala samverkans-och stödstrukturen (RSS) för Västerbottens län.

Medarbetare

Christine Österman

Utvecklingsledare Funktionshinder

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare/Doktorand

Dagmar Schröder

Utvecklingsledare Äldreomsorg/Kommunal hälso-och sjukvård

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare/Doktorand

Lena Häggström

Utvecklingsledare Skadligt bruk och beroende

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer