FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst utgör en central del av den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) för länets kommuner i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst. Länets socialchefer utgör FoU Socialtjänsts styrgrupp och våra kärnuppdrag är Praktiknära forskning, Kompetens- och verksamhetsutveckling, Systematisk uppföljning och Samverkan. Vid enheten arbetar forskningsledare och utvecklingsledare, samordnare och strateg.

Som en länk mellan den nationella och lokala nivån omfattar arbetet inom FoU Socialtjänst strategiskt arbete inom en mängd områden. Vi finns representerade i flertalet nationella nätverk inom SKR och leder själva eller ingår som representanter i nätverk på regional nivå. Vår målgrupp för olika former av verksamhetsutveckling är chefer, ledare och medarbetare främst inom socialtjänsten. Enheten är en aktiv part i utvecklingen av kommunernas kunskapsstyrningsstruktur och medverkar även som stöd för hälso- och sjukvårdens struktur för kunskapsstyrning.

Övergripande mål

  • Att bidra till lärande och kunskapsutveckling för en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst
  • Att vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommuner och regionens hälso- och sjukvård, mellan olika verksamheter, aktörer, professioner och brukare
  • Att stärka den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens behov av kunskapsstöd och i samverkan med angränsande kunskapsmiljöer som universitet och andra FoU-miljöer
  • Att utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling genom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)

Vår verksamhetsplan

Följ länken och ta del av vår verksamhetsplan för 2023.

Monica Wahlström

Monica Wahlström

Enhetschef

Anna Duveskog

Anna Duveskog

Administratör

Dagmar Schröder

Dagmar Schröder

Projektledare SVU och SIP

Nanna Forsgren

Nanna Forsgren

Samordnare Barn och unga

Annika Nordström

Annika Nordström

Forskare

Elisabet Höög

Elisabet Höög

Forskningsledre

elisabet.hoog@regionvasterbotten.se
0730- 64 27 38 alt. 070-376 59 59

Chrystal Kunosson

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare Våld i nära relation

Daniel Örnberg

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare Uppföljning och utvärdering

Ola Knutsson

Ola Knutsson

Projektledare

Anna Bohlin

Anna Bohlin

Utvecklingsledare

Christine Österman

Christine Österman

Utvecklingsledare Funktionshinder

Lena Häggström

Lena Häggström

Utvecklingsledare Missbruk och beroende

Anna Westerlund

Anna Westerlund

Forskare

anna.westerlund@umu.se

070-256 72 43

 

Partnerskapet

Partnerskapet

SKR, Socialstyrelsen och RSS har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell...

läs mer