FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

City projektet

Den uppsökande hälso- och sjukvård som bedrivs i Umeå city av Region Västerbotten har utvärderats i syfte att kartlägga, analysera och ge underlag till hållbara lösningar för att öka tillgängligheten av hälso- och sjukvård för vuxna personer med samsjuklighet i form av beroende och psykisk ohälsa.

Verksamheten har under ett antal år baserats på en distriktskötersketjänst (40 %) med uppdrag att erbjuda hälso- och sjukvård för målgruppen. De personer som verksamheten når är män, de flesta mellan 50 och 70 år, och kvinnor oftast mellan 50 och 60 år. Den största delen av gruppen lever med ett beroende- och en psykisk sjukdom, och livssituationen karaktäriseras av svaga nätverk och utanförskap. Den egna hälsan prioriteras sällan, och det kan exempelvis vara på grund av krångligt remissförfarandet, avsaknad av tekniska hjälpmedel och dåliga erfarenheter av tidigare vårdbesök. Kontakterna med målgruppen knyter distriktsköterskan vid parker och torg i centrala Umeå samt vid idéburna organisationers öppna verksamheter. Utvärderingen visar enbart positiva omdömen av verksamheten både från de personer som får ta del av sköterskans insatser och från chefer samt olika samverkanspartners.

I hela landet pågår en utveckling och omställning kopplad till överenskommelsen om God och nära vård. Den nära vården ska sträva mot att vara likvärdig, effektiv, förebyggande, jämlik, jämställd och tillgänglig. Samverkan mellan olika delar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer betonas särskilt för personer med samsjuklighet samt att de som söker vård med psykisk ohälsa ska mötas med trygghet, förståelse och kompetens. De intentioner som återfinns inom God och nära vård sammanfaller i flera av sina delar med det uppsökande arbete som bedrivs inom Umeå city. Det var därför också naturligt att initiativet till att utvärdera och se över förutsättningarna för verksamheten togs av Umeås områdeschef inom närsjukvården i samråd med individ- och familjeomsorgens chef i Umeå kommun.

Vid FoU Socialtjänst har forskningsledare Disa Edvall Malm haft huvudansvar för genomförandet av utvärderingen. Utvecklingsledare Daniel Örnberg har intervjuat brukare och sammanställt statistik, en referensgrupp har fortlöpande kommit med input och bidragit med sina kunskaper, samt att forskningsledare Annika Nordström medverkat i upplägg, analys och sammanställning. Utvärderingsuppdraget hade som syfte att skapa ett underlag för ett långsiktigt beslut om verksamhetens framtida utformning, organisation och inriktning, med den sårbara målgruppens behov i fokus.