FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

1 OKTOBER, 10 DECEMBER 2024 OCH 16 APRIL 2025, DIGITALT

FoU Socialtjänst erbjuder utbildning i praktisk individbaserad systematisk verksamhetsuppföljning för dig
som vill öka din kompetens att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen följer samma upplägg
som den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen utformat tillsammans med tillägget att
jämställdhet ingår. Jämställdhet och jämlikhet är mål för socialtjänsten och kvalitetsaspekter som behöver
ingå i uppföljning och analysarbete.


Utbildningen passar för samtliga verksamhetsområden och alla uppföljningsfrågor är välkomna.
Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. Deltagande förutsätter en
verksamhet inom socialtjänsten att följa upp under utbildningen samt en beredskap att arbeta praktiskt
med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena.


Upplägget innebär två heldagsworkshops och ett uppföljningstillfälle där deltagarna arbetar praktiskt i en
verksamhet med stöd från kursledarna. Handledning erbjuds mellan tillfällena.

MÅLGRUPP? UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL KOMMUNALA VERKSAMHETSUTVECKLARE, METODSTÖDJARE, PROCESSLEDARE, CHEFER OCH
PERSONAL
NÄR? 1 OKTOBER, 10 DECEMBER 2024 OCH 16 APRIL 2025 (ALLA DAGAR 9.00-16.00)
VAR? DIGITALT
KOSTNAD: KOSTNADSFRITT

Tanka ner PDF-inbjudan här

Sista datum för anmälan är den 24 september

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?


Vid den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den individbaserade
systematiska uppföljning som er verksamhet vill sätta igång, stötta och genomföra under utbildningen. Vi
diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få
svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Ett grundläggande pass om
jämlikhet och jämställdhet lägger grunden till att ställa relevanta frågor i uppföljningen. Vi introducerar
webbverktyget SUreg, som kan laddas ner utan kostnad från Socialstyrelsens utbildningsportal och som
kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen. Det går också bra att
använda andra verktyg för registrering av uppgifter ifall ni har tillgång till sådana, till exempel
webbenkätverktyg eller Excel.


På den andra workshopen följer vi upp hur det har gått med uppföljningen. Vad har fungerat bra och vad
har varit svårt? Har ni fått svar på de frågor ni ställde er? Varför/varför inte? Vi tittar också på
sammanställningar av den information ni samlat in hittills och genomför analys tillsammans, bland annat
utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.


Därefter ses vi på en gemensam uppföljningsdag för att repetera och fylla på kunskap och stöttning
utifrån behov.


Mellan utbildningstillfällena kommer kursledarna bjuda in verksamheterna till en individuell handledning
via webb, telefon eller på plats beroende på deltagarnas önskemål.