FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Barnens röster – en kunskapskälla

Att göra barn delaktiga i frågor som rör dem

Beskrivning av arbetet i en forskningscirkel om barns delaktighet i den sociala barnavården i Nordmalings kommun.

Författare: Forskningsledare Disa Edvall Malm och utvecklingsledare Maria Clausen Edman

I denna rapport beskrivs arbetet som pågått i en forskningscirkel inom individ och familjeomsorgen i Nordmalings kommun. Forskningscirkeln leddes av en forskningsledare och en utvecklingsledare från FoU Välfärd vid Region Västerbotten och pågick från april 2016 till oktober 2017, sammanlagt sju träffar á tre timmar. Deltagarna var IFO-chefen och de socialsekreterare som arbetade med barn och unga, inklusive ensamkommande barn. I forskningscirkeln har deltagarna fått möjlighet att från grunden reflektera över kunskapsområdet barns delaktighet utifrån ett önskemål om att bli mer tillgängliga för barn och unga, utveckla metoder i syfte att göra barn mer delaktiga och kunna ta tillvara deras synpunkter på ett bra sätt.

Forskningscirkelns syfte formulerades på följande sätt: Tydliggöra motiv, lämpliga former och förutsättningar för barns och ungdomars delaktighet inom individ- och familjeomsorgen i Nordmaling.

Utifrån syftet utkristalliserades följande frågeställningar: Varför skall barn och ungdomar vara delaktiga?  Är vi tillgängliga för barn och ungdomar i Nordmaling? Är barn och ungdomar delaktiga i utredningar och insatser? Hur kan vi bli mera tillgängliga och tillvarata barns erfarenheter av våra insatser?  Vilka förutsättningar behövs för att komma dit – organisatoriska /rutiner – personalens erfarenheter och tyst kunskap.

Deltagarna har tagit del av föreläsningar och litteratur inom kunskapsområdet och bedrivit empiriska studier i form av fokusgrupper och genomfört intervjuer med barn och ungdomar. Under träffarna har deltagarna haft möjlighet att under ledning av forskningsledaren analysera data och reflektera över materialet. Socialtjänstens uppdrag att utveckla barns delaktighet är en grannlaga uppgift som är viktig att belysa ur många olika aspekter. Exempelvis behöver delaktigheten uppmärksammas från ansökan, anmälan till avslutad insats. Information anpassat för barn är vidare en viktig grundsten för att delaktigheten skall vara möjlig. Barns delaktighet kan också utgöra en kunskapskälla för verksamutveckling av den sociala barn och ungdomsvården. Forskningscirkeln har sedan utmynnat i att deltagarna formulerat förbättringsområden som de kan arbeta med i sitt dagliga uppdrag med barn och unga i Nordmaling. De ser behovet av att utveckla rutiner för att göra barn delaktiga, göra socialtjänsten mer tillgänglig och synlig för barn och ungdomar och utveckla en uppföljningsmodell för att ta tillvara barns synpunkter på verksamheten.