FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Äldreomsorg och kommunal hälso-och sjukvård

Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, och kommunernas socialtjänst ska jobba för att äldre människor som behöver stöd och hjälp i vardagen får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. FoU Socialtjänst stödjer kommunerna i frågor kring vård-och omsorg till äldre och i den kommunala hälso-och sjukvårdens utövande.

Ett särskilt uppdrag finns också att verka för god samverkan med Region Västerbotten kring hälso-och sjukvården som ges av kommunerna. Primärvården är idag ett delat uppdrag mellan Regionerna och landets kommuner, och ca 30% av primärvården sker i kommunerna. Utvecklingsledare för äldreområdet är delaktig i frågor kring samverkan med Region Västerbottens hälso-och sjukvård, och stöttar såväl i frågor kring hälso-och sjukvård som äldreomsorgens alla övriga delar.

Stöd kring samverkan vid utskrivning, SIP och fasta vårdkontakter

FoU Socialtjänst tillsammans med representant från Hälso-och sjukvården vid Region Västerbotten har långsiktigt deltagit i arbetet kring förbättrad samverkan kring patienter som legat på sjukhus och som vid utskrivning behöver få rätt stöd och hjälp i hemmet eller på ett särskilt boende av kommunen.

I det arbetet och i många andra fall, behövs också en samordnad plan för den enskilde. Planen kallas SIP och kommunen och hälso-och sjukvården ska göra den tillsammans och med den enskilde i fokus, även i det arbetet stöttar FoU Socialtjänst på olika sätt. Att varje person som har flera olika vårdkontakter hos kommunen, ska ha en viss person som de vet att de kan kontakta (fast vårdkontakt) är också ett område där FoU Socialtjänst kan bidra med stöttning.

Nätverk med kunskaps-och erfarenhetsutbyte Äldreomsorg och kommunal hälso-och sjukvård

Utvecklingsledare för äldreomsorg samlar alla länets kommuner i ett nätverk riktat till chefer inom äldreomsorg och kommunal hälso-och sjukvård. En viktig tanke är att hålla ihop frågor som behöver hanteras gemensamt i länet. Nätverket ska också vara en arena för lärande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Deltagare identifierar själva gemensamma utvecklingsområden och behov av stöd från den regionala utvecklingsledaren på FoU Socialtjänst.

SKR håller ihop ett nationellt nätverk där regionala representanter möts för kunskapsutbyte och för att få del av aktuella frågor kring äldreomsorgens vård-och stödverksamhet och gällande hälso-och sjukvårdsfrågor. Syftet är få bättre spridning av information och kunskap från nationell till lokal nivå samt att kunna lyfta lokala/regionala behov till nationell nivå. Ett viktigt fokus är kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Dagmar Schröder

Utvecklingsledare Äldre och Kommunal Hälso- och sjukvård

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer