FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Skadligt bruk och beroende

En person med ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller andra beroendeframkallande substanser ska kunna få stöd och hjälp från kommunens socialtjänst. Syftet med hjälpen ska vara att den enskilde får hjälp och vård för att komma ur beroendet eller det skadliga bruket, och hjälpen ska planeras tillsammans med den enskilde. FoU Socialtjänst stöttar bland annat kommunernas socialtjänst kring att arbeta utifrån framtagna nationella riktlinjer för området, och med kompetensutveckling och utbildningsinsatser. En utvecklingsledare finns för att ge ett brett stöd, och det ska också gälla kring frågor runt behov av stöd i hemmet, bostadsfrågor och sysselsättning. Exempel finns också på samrådsgrupper för området i länet, där FoU Socialtjänst är delaktig och där samverkan med andra huvudmän, såväl Region Västerbotten och Länsstyrelsen som andra aktörer, också deltar.

Basutbildning Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Baserat på de Nationella riktlinjerna för Vård och stöd vid missbruk, har en grundläggande utbildningssatsning tagits fram som erbjuds till personal i kommuner och inom hälso-och sjukvården i länet. Syftet är att den som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och/eller andra droger ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheterna till stöd och behandling utifrån aktuellt kunskapsläge på området.

En annan viktig aspekt av basutbildningen är att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapsbas som kan bidra till ett gott samarbete mellan kommunernas och Region Västerbottens personal som arbetar mot samma målgrupp. FoU Socialtjänst är delaktig i planering och genomförande av utbildningen.

Nätverk med kunskaps-och erfarenhetsutbyte Skadligt bruk och beroende

Utvecklingsledare på området deltar med regelbundenhet vid nätverksträffar inom individ-och familjeomsorgens område i länet, och även vid övriga kärnområdens länsvisa träffar vid behov. Det finns också Missbruksråd i några av kommunerna, där såväl kommunala som hälso-och sjukvårdsföreträdare samlas, liksom polismyndighet. Vidare finns länssamverkan mellan samtliga myndigheter som har beröring för området där FoU Socialtjänst deltar.

Även på nationell nivå finns via SKR ett nätverk med fokus på skadligt bruk och beroende där FoU Socialtjänst deltar. Ny kunskap, aktuella frågeställningar och erfarenhetsutbyte från nationell nivå men också input från den lokala nivån kan förmedlas i detta forum.  

Lena Häggström

Utvecklingsledare Skadligt bruk och beroende

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer