FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Systematisk uppföljning

Uppföljning svarar enkelt uttryckt på frågan ”hur går det”. Med systematisk uppföljning menas att noga och regelbundet följa hur något utvecklar sig, för att eventuellt kunna ingripa och göra något bättre. Systematisk uppföljning kan till exempel vara följa upp verksamhetens mål, volymer, kostnader och budget eller uppföljning av socialtjänstens kvalitet och resultat. Öppna jämförelser är ett exempel.

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp deras situation, samt att sammanställa denna information på grupp- eller verksamhetsnivå. Sedan kan man analysera och utveckla verksamheten i den egna socialtjänsten baserat på de egna erfarenheterna.

Kortfattat handlar det om: 

  • Vilka problem eller behov har våra brukare/klienter?
  • Vilka insatser får våra brukare?
  • Har brukarnas situation förändrats efter insatserna?
  • Når vi de mål vi satt upp tillsammans med våra brukare?
  • Vad tycker brukarna om insatserna?
  • Speglar våra insatser brukarnas behov?

Detta är sedan grund för att kunna utveckla kommunens insatser. 

FoU Socialtjänst erbjuder ett brett stöd till kommunernas socialtjänst för arbete med uppföljning inom socialtjänstens alla kärnområden. Under 2023 har FoU Socialtjänst arbetat med SKR och jämställdhetsintegrerat utbildning i individbaserad systematisk uppföljning. Det finns möjlighet för en kommun eller en verksamhet inom socialtjänsten i en kommun, att vända sig till FoU Socialtjänst för stöd i frågor kring uppföljning i allmänhet, och kring individbaserad systematisk uppföljning i synnerhet.

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare/Doktorand

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer