FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Funktionshinder

Människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som har svårigheter att själva klara sin vardag, har rätt till stöd och hjälp från Socialtjänsten. Varje person ska kunna få goda möjligheter att delta i samhället och leva som andra. Kommunen ska också medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov. FoU Socialtjänst erbjuder länets kommuner stöd i kompetensutveckling, nätverk för erfarenhetsutbyten, och arbetar för samverkan avseende målgruppen. Det är en utvecklingsledare som särskilt följer området, och kopplar vid behov in annat stöd till utveckling eller processorienterat arbetssätt. Fokus på samverkan av olika slag finns också med som ett naturligt inslag.

Nätverk med kunskaps-och erfarenhetsutbyte Funktionshinder

FoU Socialtjänst stöttar två lokala länsnätverk inom funktionshinderområdet. Syftet med nätverken är att diskutera gemensamma utvecklings- och kompetensfrågor, inspirera varandra och utbyta erfarenheter inom området.

Det ena nätverket fokuserar på kommunerna i Södra Lappland, och det andra nätverket består av kranskommunerna runt Umeå och vid kusten. Medverkan i andra socialtjänstsammanhang kring funktionshinderområdet sker på olika sätt och utifrån behov och efterfrågan.

På nationell nivå finns två nätverk som SKR leder, det ena med fokus på kvalitet inom funktionshinderverksamheten och det andra som verkar för stöttning kring kompetens och kompetensförsörjning, i vilka FoU Socialtjänst deltar. SKR:s funktionshindernätverket pekar ut prioriterade områden med särskilt fokus, och varje län kan sedan avgöra vad som är mest i väsentligt att hantera år från år, utifrån förutsättningar i respektive län.

 Som regional aktör blir FoU Socialtjänsts roll att föra viktiga frågor mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna.

Christine Österman

Utvecklingsledare Funktionshinderomsorg

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer