FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Våld i nära relation

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att stötta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller övergrepp av en närstående. Detta gäller också i synnerhet barn som utsatts för våld, eller som bevittnat våld mot en närstående. Även andra personer utsatta för våld i en nära relation omfattas av samma möjlighet till stöd. Dessutom ska kommunerna kunna verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende.

FoU Socialtjänst stöttar kommunerna i frågor om våldsutsatthet, och strävar efter att kunskap ska stärkas kring våld inom alla socialtjänstens kärnområden. Viss resurs i form av utvecklingsledare finns för detta område, och tät samverkan sker också kring frågorna med övriga socialtjänstområden, då kunskap om våld behöver finnas inom samtliga verksamheter som socialtjänsten hanterar.

Nätverk med kunskaps-och erfarenhetsutbyte Kvinnofrid

Medverkan i nätverk för stöttning och erfarenhetsutbyten där kommunala företrädare kan medverka, med fokus på frågor om våld är också en uppgift för utvecklingsledaren avseende våldsfrågor. Ett särskilt nätverk har efterfrågats och skapats i Södra Lappland, deltagande i övriga befintliga nätverk för socialtjänsten sker också med regelbundenhet. Medverkan i andra socialtjänstsammanhang sker efter behov och efterfrågan, liksom erbjudande av kunskapsstärkande insatser.

Den senaste uppdaterade kunskapen inom området och ändringar kring lagar och riktlinjer delges till den regionala stödstrukturen av SKR i Kvinnofridsnätverket, där utvecklingsledare från FoU Socialtjänst deltar.

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare/Doktorand

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer