FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Barn och unga inom socialtjänsten

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt under goda förhållanden och socialtjänsten i varje kommun har ett särskilt ansvar för att tillgodose barns rätt till skydd och stöd. Socialtjänsten har också ett ansvar för att samverka med andra delar i samhället kring frågor som rör barn som riskerar att fara illa, och runt exempelvis placerade barn. Framför allt ska samverkan utifrån barnets bästa ske med skola och hälso-och sjukvård.

Gällande barn och unga finns också ett särskilt ansvar att arbeta förebyggande. FoU Socialtjänst stödjer bland annat med hjälp av en utvecklingsledare, samt möjlighet till utvecklings-och processtöd, länets kommuner i deras arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst för barn och unga och att implementera barnkonventionen i socialtjänstens möte med såväl barn som vuxna.

Hälsa Lärande Trygghet – tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer

HLT är en strukturerad samverkansmodell mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att alla barn i Västerbotten i åldern 0-16 år ska få sina rättigheter tillgodosedda genom ett tidigt och samordnat stöd.

Arbetet inom HLT på lokal nivå ska också bidra till att behov uppmärksammas så tidigt som möjligt så att tidiga och förebyggande insatser kan ges, innan problematiken försvåras. Länssamverkansgruppen har gett FoU Socialtjänst i uppdrag att samordna HLT-arbetet i länet och tillsätta och stödja regionala och lokala processledare för HLT.  

Läs mer på Region Västerbottens hemsida:

Verka för att riktlinjer och överenskommelser kring barn och unga används i praktiken

FoU Socialtjänst är inne i en process kring samverkan gällande barn och unga som har behov av insatser såväl från kommunen (både skola och socialtjänst) som från hälso-och sjukvården. Det har visat sig att flera framtagna rutiner och riktlinjer kring hur barns behov ska hanteras, som är både beslutade och lagstadgade, ibland inte efterlevs.

Detta leder till skillnader i vilken hjälp barn och unga får i praktiken. För att få en verklig implementering i vardagen, både i kommunerna och inom Regionens hälso-och sjukvård arbetar FoU Socialtjänst för ett upplägg där processtöd ska kunna säkra en mer jämlik hantering i länet, för samtliga barn och unga.

Nätverk med kunskaps-och erfarenhetsutbyte Barn- och unga

Utbyte av information och kunskap mellan verksamhetsföreträdare, där socialtjänsten möts kring frågor som berör området barn-och unga, sker i IFO-chefsnätverket för Umeå Kranskommuner, och i nätverket för Södra Lappland, där FoU Socialtjänst medverkar. Vidare deltar FoU Socialtjänst vid behov i andra sammanhang kring barn-och ungafrågor för att medverka till kunskap- och erfarenhetsutbyte.

FoU Socialtjänst representerar Västerbotten i det nationella nätverket för barn och unga som SKR leder. Nätverket är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte till stöd för det regionala arbetet med kompetens- och verksamhetsutveckling och med fokus på väsentliga frågor inom barn-och ungaområdet, samt viktig kanal för uppdateringar om utvecklingen på området från ett kunskapsperspektiv och lagstiftningsmässigt.

För att koppla ihop kunskap och utveckling till och från nationell nivå utifrån lokala behov och förutsättningar, fyller FoU Socialtjänst en viktig funktion.

Nanna Forsgren

Samordnare Barn och unga

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer