FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Jämställd socialtjänst

För att säkerställa att bemötande, bedömningar och insatser inte påverkas av kön på ett opartiskt sätt, behöver socialtjänsten aktivt arbeta för jämställdhet. Detta är också något som särskilt aktualiseras då den nya socialtjänstlagen kommer lägga in jämställdhet i portalparagrafen, och alltså bli en grundförutsättning i verksamheten.

En jämställd socialtjänst strävar efter att ge kvinnor och män, flickor och pojkar, likvärdiga förutsättningar i samtliga kontakter med personer som söker sig till socialtjänsten. Behovsbedömningar utförs utan fördomar baserade på kön. Detta arbetssätt främjar ökad rättssäkerhet, träffsäkrare insatser och en rättvis fördelning av resurser baserat på kvinnors och mäns behov och prioriteringar.

Jämställdhetsarbetet bör även ta hänsyn till hur kön samspelar med andra faktorer såsom ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, socioekonomiska förhållanden med mera.

Metodstöd från FoU Socialtjänst

Under tre år har FoU Socialtjänst tillsammans med SKR varit med och tagit fram olika former av stöd till socialtjänsten som kan underlätta arbetet med att arbeta strukturerat med ett jämställdhetsperspektiv.

Det treåriga projektet har nu har lanserat ett antal stödmaterial som återfinns på SKR:s hemsida som kan användas av alla kommuner.

Arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är en avgörande pusselbit i ett systematiskt kvalitetsarbete för en hållbar socialtjänst. Att göra uppföljningar och sedan använda sig om det som framkommer i sin verksamhet, kan bidra till att främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, att verksamheten utgår från ett förebyggande perspektiv, är lätt tillgänglig och kunskapsbaserad. Inom projektet med SKR har FoU Socialtjänst arbetat med ett utbildningsmaterial för individbaserad systematisk uppföljning (ISU) för att integrera jämställdhet och jämlikhet vid all uppföljning. Stöd i uppföljning har FoU Socialtjänst aktivt erbjudit till länets kommuner under flera år. Dessutom har FoU Socialtjänst inom ramen för projektet arbetat med ett analysstöd som kan användas för att analysera resultaten från den individbaserad systematiska uppföljningen.

Mer information om de olika metodstöden kring jämställdhet finns på SKR:s hemsida.


Jämställd socialtjänst

Mellan åren 2021 och 2023 genomförde RSS i Västerbotten tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt RSS Värmland ett treårigt utvecklingsprojekt med syfte att ta fram kunskap och stöd för en mer jämställd och jämlik socialtjänst.

Individ- och familjeomsorgen i Nordmaling deltog med utvecklingsarbete som innebar att få stöd av utvecklingsledare och forskare inom RSS med jämställdhetsintegring vid organisationsomvandling. När de utvecklade ett nytt styr- och ledningssystem passade de på att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet är en modell som kallas för Huset, ett namn som står för stabilitet och hållbarhet. Deras arbete kan användas som stöd till andra verksamheter som vill göra samma resa eller som vill inspireras i delar. I denna film beskrivs arbetets genomförande och resultat.

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer