FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Omställning ny socialtjänstlag – Framtidens socialtjänst

En ny Socialtjänstlag är planerad att gälla från och med 1 juli 2025. Den statliga utredning som ligger till grund för lagen ger oss en bild över riktningen och de förväntade huvudområdena. Det handlar om behov av en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser.​ Det handlar också om förslag att bredda socialtjänstens uppsökande verksamhet och att utveckla samverkan med andra huvudmän, såsom skolan och polisen, Regionen samt med civilsamhällets organisationer. Det som beskrivs är sammantaget att socialtjänsten behöver ställa om till nya förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande, jämställda och kunskapsbaserade arbetssätt – både utifrån den nya socialtjänstlagen och för att möta samhällets utmaningar.

Enligt förslaget till ny lag ska socialtjänsten:

 • främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
 • ha ett tydligare barnperspektiv
 • bli mer förebyggande och lätt tillgänglig
 • få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning
 • bidra till samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden
 • vara kunskapsbaserad och ha god kvalitet.

Vill du läsa hela eller delar av utredningen hittar du den här:

FoU Socialtjänst stöttar i omställningsarbetet!

Vi på FoU Socialtjänst stöttar kommunernas arbete med omställning till ny Socialtjänstlag. I takt med att vi vet mer och mer kommer kommunernas behov och därmed även vi som stödfunktion att anpassa oss. Exempel på stöd:

 • Regelbundna informationsmöten om aktuellt läge​
 • Information i samband med nämndssammanträden efter önskemål​
 • Stöttar i genomförande av länsgemensamma behovs- och nulägesanalyser om så önskas ​
 • Stöttar i arbete med systematisk uppföljning – särskilt erbjudande om utbildningar ligger ute i kalendariet och kommer fortlöpande erbjudas.
 • Stöttar särskilt i kunskap om jämställdhet

Öppet informationsmöte från den 7 juni

Den 7 juni var ett öppet informationsmöte där vi beskrev vad vi i dagsläget vet om den nya lagen. Här kan du titta på mötet i efterhand

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer