FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.​ Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

 • Barn och unga, myndighetsutövning
 • Funktionshinder, utförarverksamheter
 • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
 • Äldreomsorg, utförarverksamheter
 • Funktionshinder, myndighetsutövning

Mer information om Yrkesresan

 • Läs mer om Yrkesresan
 • Frågor och svar om Yrkesresan på SKR:s hemsida

Yrkesresan, Barn & Unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter.

Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår i Yrkesresan Barn och ungas målgrupp:

 • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
 • Utredningar inom: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)
 • Uppföljningar av insatser (öppenvårdsinsatser, placeringar och kontaktbistånd)
 • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Inloggning Yrkesresan Barn och unga: 

Yrkesresan, Funktionshinder för utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter.

Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

 • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
 • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
 • Korttidstillsyn (LSS)
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
 • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
 • Daglig verksamhet (LSS)
 • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
 • Boendestöd (SoL)
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Inloggning Yrkesresan Funktionshinder för utförare:

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer